Đo Chất lượng điện năng tại NMĐ Mặt trời Phan Lâm 2

Ngày 10/05 công ty ETS lắp đặt thiết bị đo tại Phan Lâm bắt đầu quá trình đo trong vòng 28 ngày theo thông tư 25/BCT.