Cải tạo, thí nghiệm mạch nhị thứ cho ngăn lộ đường dây Thủy điện Miền trung