ĐO TSĐZ, THÍ NGHIỆM RELAY MẠCH 2 đường dây 110kV cụm NMĐMT Bim – Vĩnh Tân 2,Vĩnh Tân 2 -Vĩnh Hải.

Được sự tín nhiệm của Công ty Điện Sài Gòn Gia Định, một tổng thầu uy tín về thi công công trình điện. Cty ETS đảm nhiệm thực hiện công tác thí nghiệm relay, mạch, và đo thông số đường dây sau khi cải tạo.
Chỉ trong 1 đêm nỗ lực chúng tôi đã thành việc thí nghiệm và đóng điện thành công 2 đường dây này, kịp thời khôi phục việc phát điện cho các nhà máy năng lượng mặt trời.